Новини законодавства: червень-липень 2013 року

НОВИНИ

Червень-липень 2013 року

Назва документа

Орган, що розробив документ

Головне у документі

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення обмежень у провадженні господарської діяльності» Верховна Рада України

Набув чинності 01.07.2013

Законом вносяться зміни до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», якими вводиться норма, що повне або часткове зупинення виробництва (виготовлення) або  реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг допускається за постановою адміністративного суду, ухваленою за результатами розгляду позову органу державного нагляду (контролю) щодо застосування заходів реагування.

Вжиття інших заходів реагування, передбачених законом, допускається за вмотивованим письмовим рішенням керівника органу державного нагляду (контролю) чи його заступника, а у випадках, передбачених законом, — із наступним підтвердженням обґрунтованості вжиття таких заходів адміністративним судом.

Якщо законом передбачено, що обґрунтованість вжиття органом державного  нагляду (контролю) заходів реагування має бути підтверджена судом, орган  державного нагляду (контролю) звертається до адміністративного суду з адміністративним позовом не пізніше наступного робочого дня з дня видання (прийняття) відповідного розпорядчого документа.

Законом також визначено підстави, за яких заходи реагування, обґрунтованість яких має бути підтверджена адміністративним судом, не застосовуються, а відповідний розпорядчий документ підлягає негайному скасуванню органом державного нагляду (контролю).

Законом передбачено внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України, якими визначено процедуру провадження у справах щодо підтвердження обґрунтованості вжиття суб’єктами владних повноважень заходів реагування під час здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Законом також вносяться зміни до Кодексу цивільного захисту України, якими передбачається:

– скасувати впровадження нового напряму експертизи проектів будівництва – експертизи з питань цивільного захисту;

– позбавити центральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, права брати участь у проведенні експертизи проектів будівництва, оскільки така експертиза здійснюється експертними організаціями відповідно до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

скасувати необхідність подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки:

а) суб’єктам господарювання, які діють на підставі дозволів на початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих об’єктів та об’єктів іншого призначення, впровадження нових технологій, на передачу для виробництва зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, виданих відповідно до Закону України «Про пожежну безпеку»;

б) на використання об’єктів, що в установленому законодавством порядку приймаються в експлуатацію після завершення будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту;

Дозвільний орган повинен зареєструвати безоплатно декларацію протягом десяти робочих днів з дня її надходження. Якщо декларацію не зареєстровано і не відмовлено в її реєстрації в установлений строк, підприємець має право розпочинати діяльність вже на наступний день після завершення строку, встановленого для реєстрації. У такому разі декларація вважається зареєстрованою;

усунути дублювання функцій центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту в інших сферах державної політики, зокрема функцій щодо контролю за додержанням вимог техногенної та пожежної безпеки під час проектування та будівництва приміщень, будівель і споруд виробничого призначення

Указ Президента України

від 02.06.2013 № 327/2013

«Про невідкладні заходи щодо прискорення здійснення економічних реформ»

Президент України Набув чинності 18.06.2013

Указом Президента визначена низка заходів, що мають на меті поліпшити умови для ведення бізнесу, вдосконалити державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, прискорити реформування сфери надання адміністративних послуг.

Серед затверджених заходів можна вділити такі:

Державній службі України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва:

1) розробити і подати у двомісячний строк у встановленому порядку для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України як невідкладного проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та інших законодавчих актів України, передбачивши, зокрема:

визначення переліку органів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності та сфер їх нагляду (контролю);

скорочення переліку відносин, на які не поширюється дія Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

вимогу щодо проведення комплексної планової перевірки суб’єкта господарювання спільно всіма органами державного нагляду (контролю), які відповідно до закону можуть здійснювати такі заходи, не частіше одного разу на рік;

віднесення до компетенції Кабінету Міністрів України затвердження порядку формування та виконання планів проведення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю);

оприлюднення до 20 грудня року, що передує плановому, планів проведення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) на офіційному веб-сайті Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва і на офіційних веб-сайтах органів державного нагляду (контролю);

скорочення переліку підстав для проведення позапланових заходів зі здійснення державного нагляду (контролю);

обов’язкове розміщення на офіційних веб-сайтах органів державного нагляду (контролю) нормативно-правових актів, додержання вимог яких перевіряється під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), та заборону перевірки додержання вимог актів, щодо яких не забезпечено вільний та безоплатний доступ суб’єктів господарювання

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 № 440 «Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки» Кабінет Міністрів України Набула чинності 01.07.2013

Постанова розроблена відповідно до частини п’ятої статті 57 Кодексу цивільного захисту України.

Порядок визначає процедуру подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (далі — декларація), що дає право на початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин).

У Порядку визначені випадки, в яких Декларація не подається, а саме:

– у разі використання торговельних місць, кіосків та контейнерів, якщо їх розміщено на ринку відповідно до схеми, погодженої з органом державного пожежного нагляду;

– орендарем об’єкта нерухомості (особою, яка використовує об’єкт нерухомості за цивільно-правовим договором, що не передбачає перехід права власності на такий об’єкт) за умови, що декларацію на об’єкт нерухомості зареєстровано його власником.

Зазначеною постановою також затверджено форму Декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, яка передбачає надання основної інформації про підприємство, перелік об’єктів нерухомості, їх характеристика із зазначенням ступеня ризику відповідно до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 року №306), наявність на території об’єкта нерухомості проїздів, Відповідність шляхів евакуації протипожежним вимогам будівельних норм, установки пожежної автоматики та інше.

Постановою визнається такими, що втратила чинність постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 року №150 “Про затвердження Порядку видачі Державною інспекцією техногенної безпеки дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень” та ряд інших.

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2013 № 429 «Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 994» Кабінет Міністрів України Набула чинності 01.07.2013

Проект постанови було розроблено на виконання вимог Податкового кодексу України та Закону України від 7 липня 2011 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України».

Відповідно до змін, внесених вищезазначеним Законом у Податковий Кодекс, пункт про «витрати на охорону праці, техніку безпеки, понесені відповідно до законодавства» включили до складу загальновиробничих витрат, замість «інших витрат»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» Кабінет Міністрів України Набула чинності 01.07.2013

Порядок визначає механізм організації навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях (далі – навчання населення), його структуру, види та форми.

Відповідно до Порядку навчання населення здійснюється:

за місцем роботи — працюючого населення;

за місцем навчання – дітей дошкільного віку, учнів та студентів;

за місцем проживання – непрацюючого населення.

Організація навчання працюючого та непрацюючого населення покладається на ДСНС, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування

Навчання працюючого населення здійснюється безпосередньо на підприємстві, в установі та організації згідно з програмами підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях, а також під час проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту.

Навчання працівників на підприємстві, в установі та організації здійснюється шляхом:

курсового навчання, що передбачає формування навчальних груп і здійснюється в навчальних класах або на об’єктах навчально-виробничої бази підприємства, установи та організації;

індивідуального навчання, що передбачає вивчення теоретичного матеріалу самостійно та у формі консультацій з керівниками навчальних груп або іншими особами.

Навчальні групи комплектуються переважно з працівників, що входять до складу спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту.

На підприємствах, в установах та організаціях із чисельністю працівників 50 і менше осіб навчання може здійснюватися шляхом проведення інструктажів за програмою загальної підготовки працівників, які проводяться особами з питань цивільного захисту, призначеними в межах штатної чисельності суб’єкта господарювання.

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика